Patienters upplevelser av hälsa efter en Gastric bypass operation : En allmän litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat dramatiskt under de senaste åren och idag ett problem både nationellt och globlt. Vid svår fetma och övervikt görs olika kiruriska ingrepp. gastric bypass är ett av de vanligaste ingreppen som görs i Sverige. Det sker förändringar i personens levnadsvanor efter ingreppet. Matintaget blir mindre och personen går ner i vikt. Samtidigt blir det förändringar i sociala relationer och den psykiska hälsan.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelser av hälsa efter en Gastric bypass operation. Metod: Metoden var en allmän litteratuöversikt enligt Friberg metod med en kvalitativ anstas. Nio artiklar valdes för studiens resultat. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier som beskrev patientens upplevelse av hälsa efter en Gastric bypass operation: betydelsen av ändrade levnadsvanor, känslors påverkan efter operation och sociala perspektivets inflytande efter operation. Slutsats: Stöd från närstående, familjer och sjuksköterskan har en stor betydelse i personers upplevelse av hälsa efter en Gastric bypass. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)