Att arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentral

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Elin Ward; [2023-03-31]

Nyckelord: Primary health care; mental health nurse; psychiatric nurse;

Sammanfattning: Bakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. På vissa vårdcentraler i Sverige finns psykiatrisjuksköterskor anställda, som är delaktiga i vården av patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrisjuksköterskan ska enligt sin kompetensbeskrivning kunna bedöma, observera och åtgärda komplexa psykiatriska omvårdnadsbehov. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur psykiatrisjuksköterskan upplever sin kompetens och yrkesfunktion i förhållande till primärvårdens uppdrag. Metod: Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med psykiatrisjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier; Kompetens i patientrelationen, Kompetens på arbetsplatsen och Kompetens i organisationen. Specialistsjuksköterskans omvårdnad utgår från ett helhetsperspektiv där stöd till egenvård är en viktig komponent. De ser sig ha en viktig funktion i att vara en trygg kontakt med en specifik kompetens att uppmärksamma och vårda den psykiska och fysiska hälsan hos patienten. Delaktighet i teamarbetet på vårdcentralen, göra bedömningar och att vara ett stöd för andra yrkeskategorier beskrivs som kompetenser de besitter. Slutsats: Den psykiatriska omvårdnaden på vårdcentralen kan med hjälp av psykiatrisjuksköterskans kompetens innebära ett tryggare omhändertagande med ett helhetsperspektiv för patienten där den psykiska hälsan blir uppmärksammad och talbar. Psykiatrisjuksköterskorna upplever att deras kompetens kan ha positiva effekter för teamarbetet på vårdcentralen då de besitter en psykiatrisk kunskap som efterfrågas av kollegor i andra yrkesgrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)