Bemanningsföretag och den nya arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Karl Derehag; [2020-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Andelen bemanningsanställda har under 2000-talet ökat kraftigt, ett nytt sätt att vara anställdhar uppkommit. Detta tog sin början när arbetsmarknaden avreglerades 1993.Bemanningsföretag har i media fått utstå mycket kritik och olika åsikter råder om derasförekomst på den svenska arbetsmarknaden. Den här studien redogör för varför företaganvänder sig utav bemanningsföretag samt bemanningspersonalens och fackförbundensinställning till bemanningsföretag.Intervjuer har genomförts med olika parter på ett logistikföretag i Göteborgsområdet ochdärigenom har grunden till empirin lagts. Empirin har sedan analyserats ihop med tidigareforskning inom ämnet.Studiens slutsats är att bemanningsföretagen erbjuder flexibilitet inom personalplaneringen tillföretagen. Denna flexibilitet som bemanningsföretagen erbjuder härleds till de begränsningarsom lagen om anställningsskydd (LAS) har på arbetsmarknaden. Bemanningsanställda uppgerbåde positiva och negativa aspekter men kan sammanfattas som upplevelsen av en merstressad arbetssituation men också en ökad flexibilitet mot företaget i exempelvis arbetstider.Fackliga organisationer har generellt en blandad inställning till bemanningsföretag och önskaratt företagen väljer att fastanställa personal i större utsträckning.Sammanfattningsvis kan förekomsten av bemanningsföretag bero på stor del av effekternasom lagen om anställningsskydd har på den svenska arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)