Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. Störst problematik liggermed de varor som färdats långt och behöver hållas fräscha. Dessa varorfinner man i butikens frukt- och gröntavdelning. För att koppla till vad Livsmedelsverketsäger: “Vilken sorts frukt och grönt som du köper påverkarmiljömålen om en giftfri miljö samt begränsad klimatpåverkan” (Livsmedelsverket,2019). Studiens syfte är att undersöka hur spekulativ- och kritiskdesign och utopism kan användas av produktdesigners för att uppmuntrahållbara köpbeteenden hos kunden i matbutikens frukt- och gröntavdelning.Studien bidrar med kunskap för produktdesigners genom att belysa hur mankan inspirera till reflektion kring hållbar utveckling hos kunden i matbutikengenom att designa utifrån utopism med hjälp av spekulativ- och kritisk design.Studiens kunskapsbidrag innebär alltså ökad förståelse för användningenav dessa designverktyg och även hur man kan implementera utopismi design för hållbar utveckling. Studien kan även bidra till förändrade köpbeteendenhos kunden.Efter idégenerering och skissprocess togs ett beslut, efter samlad empiri, attdesignidén bör bli exempel på ett utopiskt gestaltat scenario för mataffärensfrukt- och gröntavdelning. Scenariot är uppbyggt genom metoder förspekulativ- och kritisk design. Designlösningen svarar endast delvis på minfrågeställning. Detta eftersom utopi som begrepp är väldigt subjektivt. Därförär det svårt att fastställa att mitt koncept för en utopisk butik, verkligen ärutopisk. Forskare talar om utopism som något upplevelsebaserat snarare ännågot konkret och mätbart. Å andra sidan uppfylls syftet att lyfta tankar ochskapa diskussioner, genom designidén. Detta ur genomförd användarstudie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)