Redo för yrket? : En intervjustudie om hur nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattas av sin omgivning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Under större delen av 1900-talet präglades sjuksköterskeutbildningen av medicinsk vetenskap och en naturvetenskaplig syn på människan var påtaglig. I och med Vård -77-reformen blev omvårdnadsvetenskap karaktärsämne och en holistisk syn på människan införlivades i utbildningen. Sjuksköterskeutbildningens utformning och övergripande innehåll styrs av Högskoleförordningen och sjuksköterskans kunskaper inom yrket styrs av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Kritik har riktats mot dagens utbildning och forskning har påvisat att nyutexaminerade sjuksköterskor tenderar att brista i många praktiska moment. Syfte: Studiens syfte var att belysa erfarna sjuksköterskors uppfattning om nyutexaminerade sjuksköterskor. Metod: Empirisk intervjustudie med deskriptiv kvalitativ ansats. Resultat: Under intervjuerna framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor är inspirerade av ny kunskap och kan se på gamla rutiner med nya ögon. Stress och högt arbetstempo påverkar arbetsutförandet negativt. De uppfattades inneha gedigen teoretisk kunskap, dock påtalades svårigheter med att omsätta denna i praktiken. Nyutexaminerade beskrevs som noggranna och fokuserade men med svårigheter i att se helheten i arbetet. Vidare upplevdes de samarbeta väl i team men vara bristfälliga i den arbetsledande rollen. Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor är inte alltid redo för de krav som i verksamheten ställs. Främst beror detta på att de saknar erfarenhetsbaserad kunskap. Resultatet av studien tyder på att nuvarande utbildning inte är tillräckligt yrkesförberedande. Klinisk betydelse: Studiens resultat kan genom vidare forskning få betydelse för sjuksköterskeutbildningens framtida utformning. De områden som framförallt bör ses över är undervisning i praktiskt utförande samt i ledarskap. Dessa bör få större plats i utbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)