Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Författare: Bella Drayd Fuad; Linnea Schön; [2020]

Nyckelord: leukemia; nursing; child;

Sammanfattning: Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas genom anpassning till en ny vardag. Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka barnen. Samtidigt ska sjuksköterskan finnas som stöd och tröst för familjen. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi utifrån sjuksköterskans-, föräldrars- och barnens perspektiv. Litteraturöversikt används som metod, där vetenskapliga artiklar söktes fram som besvarade syftet för examensarbetet. Elva vetenskapliga artiklar granskades och analysen resulterade i tre huvudkategorier; sjuksköterskans vårdande relation med barnen, föräldrars upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad och sjuksköterskans användning av lek som kommunikationsmedel i omvårdnaden av barn med leukemi, med tillhörande subkategorier. Resultatet visar att barn uppskattar en god relation med sjuksköterskan som ökar deras trygghet och tillit för sin omvårdnad. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete blir smidigare med en god vårdande relation till barnen. Många föräldrar har en liten kunskap om sitt barns sjukdom vid första kontakt med sjukvården efter ställd diagnos. Föräldrar uppskattar sjuksköterskans information om sjukdomen där informationen anpassas utefter föräldrarnas förståelse. Föräldrar uppskattar delaktighet i deras barns omvårdnadsplan, som ökar deras trygghet för omvårdnaden från sjuksköterskan. Leken är ett viktigt kommunikationsmedel mellan sjuksköterskan och barnen. Barn kan lättare genomgå svåra processer med hjälp av distraktion av leken. Slutsatsen av resultatet visar på att lek är en central del för sjuksköterskan som arbetar med barn. Sjuksköterskans kunskaper i information och bemötande för ett barn och dess familj är kärnan i omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)