Leder minskad ljudnivå till ökad sömnkvalitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I sjukvården utsätts vi konstant för buller och oljud, störningsmoment somförhindrar den återhämtande sömnen. Sjukvården har viljan att arbeta ljudpreventivt mensaknar kunskap angående sömn och sömnens betydelse för hälsa och återskapandet avhälsa. Syfte: Beskriva omvårdnadsåtgärder som kan minska lidande relaterat till sömnkvalitethos den kritiskt sjuka kirurgipatienten direkt orsakade av vårdrelaterade ljud ochstörningsmoment nattetid. Metod: En allmän litteraturöversikt för att få en tydlig bild överredan befintlig evidens. Dataanalysen gjordes via konventionell innehållsanalys för attsammanfatta resultatet från de olika studierna. Induktivt förhållningssätt tillämpades ochkategorisering skedde. Resultat: Studiernas samlade resultat sammanställdes i sexövergripande kategorier för implikation/innovationer som kan användas för att minska ljudoch på så vis minska lidandet för patienterna. Upplevelserna av interventionerna ansågspositiva utifrån patienternas perspektiv trots att flera av studierna hade icke signifikantaforskningsresultat. Detta talar för att det finns motivation för vidare utveckling avinterventionerna. Slutsats: Ett gott samarbete mellan professionerna där man hela tiden harpatienten i fokus och lägger invanda mönster åt sidan tillsammans med noggrann planeringkrävs för att framgångsrikt kunna minska ljudnivån nattetid och på så vis minska lidandet iform av sömnbrist hos patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)