Utbyte av larmsystem på M/S Calmare Nyckel

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Examensrapporten redovisar resultatet av ett uppdrag från Linnéuniversitetet gällande utbyte och modernisering av ett felfungerande maskinlarmsystem på M/S Calmare Nyckel, ett utbildningsfartyg utan klasscertifikat, för nationell sjöfart. Uppdraget påbörjades med en kravsammanställning som hanterade både beställarkrav och externa krav från myndigheter och andra gällande regelverk. Därefter undersöktes det befintliga systemet i samband med en förstudie för att avgöra vad som kunde återanvändas i olika grad för olika tekniska lösningar som gick att implementera. Efter beställaren valde teknisk lösning från förstudien fortsatte arbetet med att ta fram en ny mjukvara och ett nytt användargränssnitt. Den totala lösningen resulterade i ett fungerande maskinlarmsystem som installerades och provades av utförarna ombord M/S Calmare Nyckel, och därefter utfördes en protokollbaserad provning av fartygets befälhavare. Hela konstruktions och utvecklingsprocessen skedde i samråd med beställaren i en iterativ process över hela utförandeperioden. En provning av maskinlarmsystemet kommer att utföras av Transportstyrelsen innan systemet blir helt godkänt för framdrift med obemannat maskinrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)