Sambandet mellan ESG-betygets socialdimension och finansiell prestation inom den globala banksektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Det finns idag en förväntan från ägare, kunder och andra intressenter att företag ska rapportera sitt hållbarhetsarbete då hållbarhet vanligtvis syftar till att ta ansvar för sina egna behov samtidigt som den framtida generationen står i fokus. Banksektorn spelar en stor roll i samhället genom deras roll som kapitalleverantörer för den globala utvecklingen, vilket leder till att det också finns ett stort intresse av att de arbetar med hållbarhetsfrågor. En hållbar banksektor är av väsentlig betydelse för ett lands hållbarhetsmål och fortsatta utveckling. Syftet med studien är därmed att undersöka sambandet mellan bankers hållbarhetsprestation, mätt med SOC-Score, och lönsamheten inom den globala banksektorn med fokus på socialt ansvar. Metod: Detta är en kvantitativ studie utförd med en hypotetisk-deduktiv ansats. Sekundärdata har samlats in från Thomson Reuters databas Refinitiv Eikon där 341 banker har analyserats med en longitudinell design för åren 2016–2020. Univariat, bivariat samt multivariat analys av sekundärdata har skett i statistikprogrammet SPSS. Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar att det saknas signifikant samband mellan SOC-Score och de beroende variablerna ROA och ROE på den globala banksektorn. Detta medför att studien inte kan dra några direkta slutsatser om det finns ett positivt samband eller inte mellan dessa variabler. Trots att studien saknar signifikant samband, visar studiens regressionsanalyser ändock på att SOC-Score och lönsamheten har en mer negativ relation än en positiv. Examenarbetets bidrag: Studien bidrar till ökad kunskap gällande sambandet mellan finansiell prestation och socialt hållbarhetstagande inom den globala banksektorn. Vi författare hoppas även kunna främja ett mer hållbart arbetssätt.  Förslag till fortsatt forskning: Trots att studien inte genererade ett signifikant samband i banksektorn, visade studiens resultat på ett negativt samband mellan lönsamheten och SOC-score. Det vill säga att det uppstår en kostnad att hållbarhetsrapportera. Vi författare anser att det hade varit intressant att jämföra banker som inte hållbarhetsrapporterar, för att se om de bankerna har sämre lönsamhet än de banker som hållbarhetsrapporterar. Även om det är kostsamt att arbeta med hållbarhet, kanske det ändå är mer lönsamt än att inte göra det alls. Vidare skulle även avgränsningar kunna göras, eventuellt att fokusera på ett visst land eller världsdel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)