Sökning: "hur jag ser ut"

Visar resultat 1 - 5 av 2208 uppsatser innehållade orden hur jag ser ut.

 1. 1. Vi Vandrar Vidare - En studie om samhällets syn gentemot luffarna

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felix Jirlind; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Luffaren är en figur som idag antingen betraktas utifrån ett romantiserat skimmer eller som en lättjefull och ovårdad individ. Kanske ser man Astrid Lindgrens Paradis-Oskar framför sig eller någon slags tragisk trashank. LÄS MER

 2. 2. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 3. 3. Fröken, måste jag tro på gud? : En kvalitativ studie om F-3 lärares religionsundervisning i skolan utifrån lärares uppfattning om elevers livsfrågor och religion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Ed; Angelika Pelise; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; religionsundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka hur F-3 lärare tillämpar läroplanen för sin undervisning i religion och på vilket sätt de inkluderar elevers livsfrågor i undervisningen. Genom intervjuer med lärare för årskurs F-3 har vi samlat in material för vår studie. Resultatet visar att elever har frågor gällande livet och religion. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattningar om bildämnet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bassam Alsefi; [2023]
  Nyckelord :bildämne; bildämnets betydelse; bild i skola; bildämnet i skolan och estetiskt ämne.;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om elevers uppfattningar om bildämnet i skolan. Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers intresse av och motivation inom bildämnet och vilka anledningar som ligger till grund för elevernas uppfattningar om ämnet bild. LÄS MER

 5. 5. Estetiska värden hos gröna tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Stina Ekström; [2023]
  Nyckelord :gröna tak; extensiva gröna tak; takvegetation; kulturella ekosystemtjänster; urbanisering; klimat; hälsa; estetik;

  Sammanfattning : Grönblå infrastruktur och naturbaserade lösningar i staden blir allt viktigare med de klimatförändringar som pågår. I den urbana miljön kan gröna tak bidra med viktiga ekosystemtjänster för att t ex fördröja dagvattenavrinningen från tak, dämpa buller nära bygganden, rena luft, öka biologisk mångfald samt förbättra kulturella och estetiska värden. LÄS MER