Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

Författare: Daniel Ekman; [2007]

Nyckelord: Spisvakt; timer; kognitiva funktionshinder; brand; spis;

Sammanfattning:

Datum:

10 maj 2007

Uppsatsnivå:

C-uppsats i Industridesign, Kt2130 – Innovativ design, 20 poäng

Författare:

Daniel Ekman

Kungsgatan 24A

632 20 Eskilstuna

073 – 952 79 06

Titel:

iPower – Spisvakten

Bakgrund:

Under ett studiebesök på Hjälpmedelsinstitutet fick jag insikt om olika problem med äldres kvarboende. Ett av de största problemen är brand-risken vid användning av spisen. En person med ett kognitivt funk-tionshinder kan börja koka vatten i en kastrull och gå där ifrån för att göra något annat medans vattnet kokar och helt glömma bort kastrullen. Varvid en brand kan uppstå som för med sig stora personliga och ekonomiska lidanden. Ett hjälpmedel för detta är en så kallad spisvakt eller timer. De fungerar genom att de bryter strömmen när faran för brand är nära.

Syfte:

I kursen Innovativ design har jag fått i uppdrag att vidareutveckla ett redan befintligt hjälpmedel. Valet föll på en spisvakt

Tillvägagångssätt:

Jag har valt att utgå från personer som har direktkontakt med proble-met. I det här fallet tre personer på tre olika företag/organisationer. Jag intervjuade en person inom varje företag/organisation. Jag har även ar-betat med litteraturstudier, utvärderat idéer och har slutligen tagit fram en design.

Slutsats:

Projektet har mynnat ut i en produkt som har en yttre design som tilltalar ögat och som klart och tydligt visar vad man skall göra och visar om produkten är påslagen. Användaren får en omedelbar feedback

Nyckelord:

Spisvakt, timer, kognitiva funktionshinder, brand, spis

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)