Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. Därför har sjuksköterskor en viktig roll att finnas där för alla involverade parter och förhålla sig utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Problem: Brister i kommunikationen mellan personer med demenssjukdom och sjuksköterskor leder till ett mindre personcentrerat förhållningssätt. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård till personer med demenssjukdom. Metod: Allmän litteraturöversikt utfördes med tio utvalda artiklar som beskrev sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård till personer med demenssjukdom. Resultat: Sjuksköterskor beskrev personcentrerad vård som svår att utföra på grund av tidsbrist. Andra faktorer som kunde påverka det personcentrerade förhållningssättet var brist på kunskap som ledde till vidtagande av andra åtgärder. En längre arbetslivserfarenhet och en högre ålder på deltagarna visade att det hade inverkan på om sjuksköterskor arbetade personcentrerat eller inte. Slutsats: Tiden är av betydelse för att sjuksköterskor ska kunna använda ett personcentrerat förhållningssätt till personer med demenssjukdom. Arbetslivserfarenhet samt kunskap och utbildning är två andra faktorer som spelar roll för att personen med demenssjukdom ska kunna bli sedd som en helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)