Kulturella hemförhållanden och dess påverkan på betyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Uppsatsen och undersökning är gjord i syfte att kartlägga och granska de kulturella hemförhållanden som råder och nyttjandet av dessa samt hur detta påverkar gymnasieelevernas skolprestationer och deras betyg i Samhällskunskap A. Vår undersökning bygger på teorin om att elever med bättre kulturella hemförhållanden också är bättre rustade för att lyckas i skolan och att detta syns i deras betyg. Med kulturella hemförhållanden menar vi bland annat tillgång till dagstidning, uppslagsverk och skönlitteratur i hemmet. Vi har även valt att inkludera föräldrauppmuntran i detta begrepp. Vi har genomfört enkätundersökningar på 115 elever från två olika program, Fordonsprogrammet och Naturvetarprogrammet, på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg under en period på 3 år. Undersökningen har genomförts på 6 olika klasser när de gått sista året på gymnasiet och jämförts med deras höstbedömning. Vår undersökning visar tydliga tendenser att elever som har bättre resurser i hemmet och som nyttjar dessa även får högre betyg i Samhällskunskap A. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att skolan dels tar till vara på dessa förutsättningar som finns, men också att skolan skapar förutsättningar för de elever som saknar dessa resurser i hemmet, att lyckas lika bra. Skolan skall vara till för alla och alla elever bör ha samma möjligheter att lyckas i skolan oavsett vilka förutsättningar de har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)