Idéhantering i digitala tjänsteföretag

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning: Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar inom teknik, marknad, och kunders krav harblivit en allt mer viktig egenskap hos företag. Idag rör sig samhället oerhört fort. Digitalisering,Internet of Things, maskininlärning, Artificiell Intelligens, och blockchain är bara några exempelpå tekniker som förändrar beteenden, hur värde skapas och hur företag arbetar. Trots detta ärföretag på många sätt fortfarande inte organisatoriskt anpassade för att snabbt kunna förändras.Innovationsförmåga är en av grundpelarna för att långsiktigt kunna vara konkurrenskraftiga.All innovation börjar någonstans som en enkel idé, och således är idéhanteringsförmågaen kritisk egenskap för företag. Det är dock vanligt att lönsamma idéer implementeras trotsmånga organisatoriska hinder, inte tack vare dem. Ineffektiva och långa processer, osystematiskoch inkonsekvent utvärdering, resurs- och tidsbrist är bara några exempel på hinder som idéermåste ta sig förbi. Det finns flera lösningar för detta, men då mycket forskning har fokuserat påproduktföretag, är lösningarna också anpassade med dem i åtanke. Tjänsteföretag, och specielltdigitala tjänster har ökat dramatiskt i värde de senaste decennierna och det är därför intressantatt se vilka specifika utmaningar inom idéhantering sådana företag står inför. Det finnsflera viktiga skillnader mellan produkt- och tjänsteföretag som också påverkar utformandet avidéhanteringssystem, till exempel att tjänsteföretag tenderar att ha en större närhet till sinakunder, och att de ofta saknar en formell R&D-avdelning, eller motsvarande.Syftet med detta examensarbete har därför varit att undersöka vilka faktorer som påverkaridéhanteringsförmågan i digitala tjänsteföretag. För att assistera i att utvärdera och förbättraidéhanteringsprocessen är även mätning och uppföljning av detta mycket viktigt. Därför hararbetet också ämnat att identifiera vilka faktorer som behöver tas i beaktning vid utformandetav mätsystem kopplade till idéhantering.Studien har genomförts på Thomas Cook Northern Europe, ett internationellt charter- ochresebolag. Företaget har upplevt att de haft en kreativ arbetsmiljö, men har identifierat problemmed hur idéer hanteras. Studien samlade in kvalitativ data från 23 respondenter viasemi-strukturerade intervjuer. Denna data analyserades och resulterade i ett ramverk med 5utmaningar för idéhantering, som är uppdelade i 23 delutmaningar med avseende på insamling,förbättring, samt utvärdering av idéer. Även 12 faktorer som mätsystem för idéhanteringsförmågabehöver ta i beaktning identifierades. Med hjälp av dessa utmaningar och faktorer kandigitala tjänsteföretag utforma idéhanteringssystem samt kopplade mätsystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)