Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios : Systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Donja Eliassi; Nejla Avdic; [2018]

Nyckelord: Endometrios; erfarenheter; kvinnor; livskvalitet;

Sammanfattning: Bakgrund: Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios runt om i världen. Sjukdomen påverkar kvinnan på många sätt, bland annat genom symtom såsom svår smärtproblematik, dyspareunia samt infertilitet. Trots att sjukdomen drabbar många kvinnor förekommer kunskapsbrist bland vårdpersonal vilket bidrar till en försenad diagnos samtidigt som många får leva vidare med långvariga symtom.Syftet: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometriosMetod: En systematisk litteraturstudie har genomförts varav tio artiklar har analyserats.Resultat: Presenteras utifrån fyra huvudkategorier vilka är: Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Påverkan på det vardagliga livet samt Erfarenheter av sjukvården . Sjukdomen begränsade kvinnorna på många sätt i deras dagliga liv vilket resulterade i blandade känslor. Kvinnorna erfor bland annat ensamhet i sin sjukdom, förändrad självsyn och blandade känslor inför framtiden.Slutsats: Studiens huvudfynd visar på att sjukdomen begränsar kvinnorna från att leva ett normalt liv. Endometrios påverkar kvinnan fysiskt och psykiskt men begränsar även kvinnan i det vardagliga livet. Trots att många vänder sig till sjukvården erhålls inte det stöd som många är i behov av. Istället blir många hemskickade utan hjälp och tvingas leva vidare med symtomen. Det skapar ett lidande då många känner sig ensamma i sin sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)