Rädsla för fall hos äldre - konsekvenser och arbetsterapeutiska åtgärder. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Författare: Evelina Håkansson; Quenie Serrano Nilsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Att ha möjlighet att få bo kvar hemma är för äldre personer mycket viktigt. Hemmet har en central betydelse hos var och en, där personen kan känna sig trygg. Men hemmet kan vara förenat med miljörisker som ökar risken för fall. Fall är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland äldre, och äldre personer som har fallit har en ökad rädsla för att falla igen. Rädslan att falla påverkar aktivitetsutförandet. Syfte: Att undersöka hur rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet bland äldre personer. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes, där tio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats analyserades. Resultat: Fall sågs som en situation som inte kan kontrolleras eller förebyggas. Den vanligaste rekommendationen för att förebygga fall var att ta bort mattor. Personer som har fallit är mer benägna att ta emot förslag om förändringar än de som inte har fallit tidigare. Rädslan för att falla gör att de äldre begränsar sina aktivitetsutföranden. För att kunna förebygga fall bör det tas hänsyn till personens egen upplevda rädsla. Slutsats: Badrummet, köket och trappor anses som de rum med flest risker i de äldres hem. Mattor anses även som en stor risk i hemmet. Rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet på ett negativt sätt. Äldre personer ser inte alltid att förändringar i hemmet kan förebygga fall. Om rekommendationer från en arbetsterapeut följs kan riskerna för fall minska. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)