Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde? Seminariedatum: ​31 maj 2018 Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: ​David Raso Handledare: ​Peter W Jönsson Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag. Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. Även data som avser graden av extern värdering av fastighetsbeståndet och typ av fastighetsbestånd samlas in. Statistiska korrelationstest genomförs sedan för att undersöka vilka faktorer som påverkar precisionen i fastighetsvärderingar. Teoretiska perspektiv: ​Tidigare forskning om vilka faktorer som påverkar både precision och tillförlitlighet vid värdering av fastigheter presenteras. Även IFRS regelverk för värdering till verkligt värde (IFRS 13) och IFRS regelverk för vad som utgör förvaltningsfastigheter (IAS 40) presenteras. Empiri: ​Empirin består av data från fastighetsbolagens årsredovisningar för åren 2013 till 2016. Empirin är inhämtad manuellt och sammanställd i tabellform i uppsatsen figurer och bilagor. Resultat: ​Studien fann inga statistiskt säkerställda samband mellan varken graden av extern värdering och precision i värderingar eller omfattningen av kommersiellt fastighetsbestånd och värderingsprecision.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)