Sökning: "David Raso"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Raso.

 1. 1. How does the removal of repetitive tasks affect motivation? -A study of motivation within shared service centers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Olsson; David Raso; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Shared service center; Accounts payable; Commitment; Repetitive tasks.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate how the removal of repetitive tasks would affect employees’ motivation. Theoretical framework: The theoretical framework of this thesis is built upon theory regarding motivation, feedback, boring tasks and commitment. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Raso; [2018]
  Nyckelord :Värderingsprecision; tillförlitlighet; IFRS 13; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde? Seminariedatum: ​31 maj 2018 Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: ​David Raso Handledare: ​Peter W Jönsson Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag. Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. LÄS MER