Anhörigas erfarenheter av delaktighet när deras närstående lever med kronisk hjärtsvikt : En integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Anhöriga vars närstående lever med kronisk hjärtsvikt får inte sällan rollen som informella vård- och omsorgsgivare. Anhöriga beskriver bristande stöd och förståelse från vårdpersonal. Behovet av informell vård och omsorg ökar och det behövs en förbättrad kunskap om hur delaktigheten erfars av anhöriga. Syfte: Att beskriva anhörigas erfarenheter av delaktighet i vård och omsorg när deras närstående lever med kronisk hjärtsvikt. Metod: Integrativ litteraturstudie med induktiv design baserat på Whittemore och Knafls metod. Arton vetenskapliga artiklar vilka sökts fram genom databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo kvarstod efter urvalsprocessen och analyserades i fyra steg i enlighet med Whittemore och Knafls analysmetod. Resultat: Anhöriga beskrev varierande erfarenheter av delaktighet vilket genererade tre huvudteman; Påverkan på livet, Axla ett ansvar och Relationen till vårdpersonal. Slutsats: Anhöriga erfar delaktigheten i närståendes vård och omsorg olika och deras liv påverkas i varierande utsträckning. Ansvaret som kan följa med delaktigheten erfars ibland övermäktigt och kan ha en negativ inverkan på anhörigas hälsa och välbefinnande. Hur anhöriga vill vara delaktiga och vilket behov av stöd de har varierar också, och det är av vikt att distriktssköterskan har denna kunskap och möter anhöriga med respekt, förståelse och lyhördhet för deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)