Inkomstskatteeffekter vid verksamhet i joint ventures : Med fokus på FoU-samarbeten

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Sammanfattning:

Rättsläget vad gäller beskattningen av FoU-samarbeten i enkla bolag synes i vissa avseenden

vara oklart. Trots detta har inkomstskatterättsliga implikationer av FoU-samarbeten

mellan företag inte behandlats i någon större utsträckning i doktrinen. Tyngdpunkten i

denna uppsats ligger på den resultatfördelning och de förmögenhetsöverföringar som kan

uppstå i samband med FoU-samarbeten och de tänkbara inkomstskatterättsliga effekter

som de för med sig. Vid en belysning av dessa transaktioner har vi funnit att det finns ett

behov av klargöranden för hur dessa skall behandlas inkomstskatterättsligt.

Utifrån vår studie framgår det att samarbetsavtalet får en avgörande betydelse för beskattningen

i enkla bolag. Den rådande uppfattningen synes alltså vara att ett bolagsavtal kan ha

skatterättslig verkan avseende inkomstfördelningen utan att en äganderättsförändring behöver

ske. Det torde dock krävas, som lyfts fram i doktrinen, att fördelningen kan anses

vara företagsekonomiskt motiverad och inte endast betingad av skatteskäl. Exakt var denna

gräns går är dock inte helt klart. Vad gäller förmögenhetsöverföringar inom ramen för ett

samarbete torde det i vissa fall kunna bli aktuellt med uttagsbeskattning.

I vår jämförelse med andra former av samverkan har vi funnit att det föreligger skillnader

avseende periodiseringen av inkomster och utgifter, vilket innebär att det kan finnas inkomstskatträttsliga

incitament till att bedriva FoU-verksamhet i ett enkelt bolag framför

andra former av samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)