Faktorer som påverkar utformningen av en försörjningskedja samt dess aktörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Sammanfattning: En försörjningskedja är en komplex process som majoriteten av företaget tampas med, både medvetet och omedvetet. Vid närmare granskning av en försörjningskedja kan denna process brytas ner i flertalet delar, vilket gör begreppet försörjningskedja oerhört stort att behandla i sin helhet. Denna studie avser att undersöka vilka faktorer som är av betydelse vid konstruktion av en ny försörjningskedja samt hur aktörer inom den påverkas. Studien initierades genom att ansamla generell ämneskunskap för att skapa en överskådlig bild av påverkande faktorer kring konstruktion och leverantörer. Vidare skapades en teoretisk referensram av litteraturinsamlingen vars syfte är att definiera begrepp, modeller och metoder samt skapa en övergripande förståelse kring hur denna kunskap kan appliceras och användas. Genomförandet av en fallstudie blev en naturlig fortsättning i studien för att skapa en verklighetsanknuten situation varav begrepp, modeller och metoder kunde appliceras. Den empiriska data som presenteras har samlats in genom både observationer och semi-strukturerade intervjuer med fallföretaget och dess nuvarande samt potentiella leverantörer. Intervjuernas syfte var att alla parter skulle ges möjlighet att belysa sin synvinkel, samtidigt som observationerna var tillför studiens författare att få en kännedom om produktspektra, prototyper och verksamheten som fallstudien återspeglade. När den empiriska data hade ansamlats, analyserades detta material utifrån den teoretiska referensramen där syfte och frågeställningarna kunde besvaras. Resultatet som presenterats identifierar kritiska faktorer i innovationsstadiet som supply chain strategy (SCS) och leverantörvalsprocessens inverkan. Studiens huvudsakliga slutsats identiferar att samspelet mellan SCS, leverantörvalsprocessen och supplier relationship management (SRM) är av yttersta vikt vid en organisations arbete med försörjningskedjor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)