Kontorsarbetares upplevelse av produktivitet vid hybridarbete året efter COVID19-pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Framväxten av informationsteknik har möjliggjort arbete på distans och under COVID19-pandemin gick flertalet kontorsbaserade arbetsplatser över till distansarbete mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete. Efter att rekommendationen slopades hösten 2021 har flertalet arbetsplatser gått över till en hybridlösning med inslag av både distans- och kontorsarbete. Genom att belysa en mångfald av individuella upplevelser av olika former av hybridarbete kopplat till produktivitet och dess kontextuella faktorer syftar denna rapport till att bidra med kunskap inom ett nytt område som har beskrivits vara av intresse för såväl teoretiker som praktiker. Datainsamlingen utgörs av en kvalitativ studie i form av femton semistrukturerade intervjuer med kontorsarbetare verksamma i Sverige. Urvalet är inte representativt, däremot har en spridning gjorts gällande individuell hybridlösning, ålder, kön, bransch och erfarenhet, detta för att belysa en mångfald av perspektiv. Empirin analyseras huvudsakligen utifrån arbetsprestationsfaktorer som rör arbetstagaren, arbetsmiljön och indirekta aspekter. Ett särskilt teoretiskt fokus har lagts på digital kompetens, något som visat sig avgörande i tidigare forskning för att förklara utfallet av produktivitet vid distansarbete. Gemensamt i de flesta av upplevelserna är att kollektiva arbetsuppgifter utförs mest fördelaktigt i grupp på kontoret, medan individuella arbetsuppgifter som kan utföras självständigt utförs bäst i hemmet. En förutbestämd eller självorganiserad koordinering upplevdes skapa en balans mellan kollektivt kontorsarbete och individuellt hemarbete. Utöver detta upplevde de allra flesta en högre förväntan om att få arbeta flexibelt än tidigare. De som upplevde en högre grad av digitalisering i sitt arbete sedan längre tillbaka i tiden upplevde att kollektiva arbetsuppgifter kunde utföras lika bra vid hemarbete som på kontoret. En stor andel av respondenterna förknippar hybridarbete med en förvärvad digital kompetens och nya sätt att kommunicera med digitala verktyg, något som upplevs ha förbättrat möjligheten till kommunikation och information i vissa avseenden. Respondenternas svar tyder överlag på en upplevd ökad eller oförändrad produktivitet vid hybridarbete. Möjlighet till hemarbete en dag i veckan verkar i vart fall inte upplevas påverka produktiviteten negativt. Vid fler dagar än så behövdes kontextuella faktorer beaktas för att säkerställa huruvida det leder till en upplevd ökad, likvärdig eller försämrad produktivitet för den enskilda kontorsarbetaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)