Sökning: "Emelie Kokkinakis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Kokkinakis.

  1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
    Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER