Extern marknadskommunikation : Uppfattas företagets budskap rätt av målgruppen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: En ekonomisk utveckling har skett på marknaden under de senaste åren där människan gått från att endast köpa det nödvändigaste till att idag köpa mer än vad som behövs. Samtidigt massproduceras produkter till att det blir ett överskott på marknaden, vilket leder till låga priser och större konkurrans där olika medel används. Reklam är ett medel som används i konkurrensen att locka kunder till butiken. Marknadskommunikationen bör därför anpassas till där målgruppen rör sig samt hur samhället ser ut. Det är viktigt att lära känna sin målgrupp för att få en så effektiv marknadsföring som möjligt.Företaget sänder ett budskap till mottagaren som är konsumenten för att påverka till en handling. Budskapet sänds genom en kanal, men kan störas på vägen till mottagaren genom ett brus. Det är då konsumenten ständigt utsätts för olika sorters reklam som ett brus kan uppstå, vilket gör att budskapet inte kommer fram till mottagaren. En respons skickas sedan tillbaka till företaget om budskapet kommit fram och kan besvaras i form av ett besök eller ett köpbeslut i företagets butik. Företaget måste fånga konsumentens uppmärksamhet och särskilja sig från konkurrenterna med sin reklam för att behålla sin position på marknaden och även kunna växa. De olika kanaler som tas upp i uppsatsen är följande: TV, tidning, radio, Internet, utomhusreklam, kundklubb och word-of-mouth.I uppsatsen har vi valt ut tre företag, vilka är MQ, Cubus och Gina Tricot för att studera och se vad konsumenternas uppfattningar om reklam och budskap från företaget är. Vi har valt att endast tillfråga de konsumenter som ingår i företagets målgrupp. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagen kan genomföra en effektiv marknadsföring för att åstadkomma en positiv respons hos konsumenterna. Ett ytterligare syfte är att se om företagets marknadsföring når fram till konsumenten på rätt sätt.Resultatet från gjorda kundundersökningar visar att mestadels stämmer företagets affärsidé och målgrupp överens med konsumentens uppfattning. Det företag som lyckats minst med det är Cubus. Konsumenterna har även uppfattat vilket företagets mest effektiva mediekanal är. Den annons som visats i undersökningen visar att det finns en koppling mellan annonsen och företaget i MQs och Gina Tricots fall medan i Cubus fall har det inte riktigt fått det resultat som var tänkt. Det är många som svarat att de senast besökte butiken för ett spontanköp, men det var ändå en del som svarade att de blivit påverkade genom olika mediekanaler till ett besök. Det är ända många som besöker butikerna vilket visar att reklamen påverkar en del, men det kan i vissa fall vara omedvetet.De slutsatser som kommit fram är att även om Internet börjat användas allt mer har fortfarande traditionella medium en stor roll inom marknadskommunikationen. Dock finns inget medium som är allmänt effektivast för hela detaljhandeln, utan varje företag får hitta sin effektivaste kanal beroende på dess målgrupp. Alla företag har en viss grad av överensstämmighet med mottagarens uppfattning, men somliga mer än andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)