Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: Att mäta muskelutveckling kan vara användbart exempelvis för att monitorera hypertrofi i samband med prestationshöjande träning eller utvärdera muskelutveckling i samband med rehabilitering efter skada. Ultraljudsmätning har visats vara en snabb, enkel, repeterbar och tillförlitlig metod för att mäta muskulatur på människa och hund. På häst saknas det validerade metoder för att mäta muskulatur. Denna studie är ett första steg mot att validera en metod för att mäta muskelutveckling hos häst. Studien syftar till att undersöka repeterbarheten och reproducerbarheten av tvärsnittsmätning med ultraljud. I en experimentell studie har tre observatörer gjort upprepade ultraljudsmätningar på elva hästar enligt ett standardiserat protokoll. Mätningar har gjorts distalt om armbågen på frambenet samt proximalt och distalt om knäleden på bakbenet. Observatörerna har gjort fyra olika endimensionella tvärsnittsmätningar av muskelgrupperna i respektive anatomiskt område. För att analysera överensstämmelsen inom och mellan observatörerna har intraklasskorrelation beräknats. Beräkningarna visar generellt på god till utmärkt intrareliabilitet men dålig till måttlig interreliabilitet. Detta indikerar att mätningarna är repeterbara men ej särskilt reproducerbara. Det har uppmärksammats brister i mätmetodens utformning som sannolikt har påverkat reliabiliteten. Bristerna innefattar bland annat mätplanens placering, vinkel på ultraljudsproben och mängden applicerat tryck. Studien ger indikationer på att tvärsnittsmätning med ultraljud kan vara en enkel och repeterbar metod för mätning av muskulatur hos häst. Upprepade mätningar av en och samma häst bör göras av samma person och enligt rekommendationer kring brister i mätmetodens utformning. För att utveckla interreliabiliteten och validera metoden krävs mer forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)