Musikvideon som marknadsföringskanal : En kvantitativ studie om ungdomars syn på produktplacering i musikvideor

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Användandet av produktplacering som marknadsföringsmetod har ökat med åren, inte minst då konsumenter allt mer aktivt undviker traditionell marknadsföring. Genom att utnyttja produktplacering kan man väva in reklambudskap i handlingen på ett sätt som gör den oundviklig. Majoriteten av den forskning som finns om produktplacering pekar dock på att en för uppenbar varumärkesexponering bör undvikas då det ger upphov till negativa effekter bland konsumenter.Vår studie bygger vidare på Gillespie, Muehling och Kareklas (2018) studie som motbevisar att tydlig produktplacering enbart har negativa effekter med hjälp av författarnas Product Placement Fit Model. I modellen beskriver de hur uppenbar produktplacering kan kopplas till en novells eller films handling och känslomässiga tema för att på bästa sätt ge positiva varumärkesresponser bland konsumenter. Dessa två dimensioner benämner författarna som kognitiv- respektive affektiv överensstämmelse. Vår studie ämnar att (till följd av Gillespies, Muehlings och Kareklas rekomendation) ta reda på om detta även går att tillämpa för musikvideor genom att studera ungdomar och unga vuxnas förändringar i varumärkesinställning efter att de sett på musikvideor innehållandes produktplacering. 246 respondenter deltog i studiens undersökning och resultatet visade på att en uppenbar produktplacering med hög överensstämmelse både affektiv och kognitiv ger bäst effekt. Vidare kan en produktplacering med partiell överensstämmelse (det vill säga av antingen hög kognitiv- eller hög affektiv överensstämmelse) kan ge en positiv effekt på konsumentens varumärkesinställning men inte i samma utsträckning. Därmed är slutsatsen att Gillespie, Muehling och Kareklas modell och teorier går att applicera även för musikvideor bland ungdomar samt unga vuxna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)