Sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Lisa Loord; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Även om de flesta svenskar mellan 16 och 84 år uppger att de har ett bra välbefinnande är psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem. Orsakerna till psykisk ohälsa varierar, men sociala medier framkommer sig vara en av de bidragande faktorerna. Då professionella inom socialt arbete kan komma att arbeta med individer som har psykisk ohälsa är det därför av vikt att de förstår och har kunskap om orsakerna till psykisk ohälsa. I en kvantitativ enkätstudie undersöktes därför hur individers psykiska hälsa påverkas av sociala medier, även om ålder eller kön har någon betydelse för hur den psykiska hälsan påverkas. Studiens resultat visar att sociala medier mestadels har en negativ påverkan på den psykiska hälsan och att det finns signifikanta samband mellan kön och ålder i vissa avseenden. Dessa påvisar att kvinnors psykiska hälsa till större del påverkades mer negativt än mäns samt att yngres psykiska hälsa påverkades mer negativt än äldres. Det framkommer att tid spenderad på sociala medier hade betydelse för hur den psykiska hälsan påverkades. Slutsatsen är således att det är svårt att precisera exakt vad som avgör hur vi påverkas, men att negativa påverkan sociala medier har på den psykiska hälsan är ett faktum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)