Motivation hos skolmåltidspersonal - En undersökning utifrån Herzbergs tvåfaktorteori

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Ett problemområde vi upptäckt omfattar den offentliga måltidssektorn som bland annat förknippas med en begränsad ekonomi och svagt styre. Utifrån tidigare erfarenheter inom verksamhetsförlagd utbildning har vi stundtals uppfattat motivationen hos offentlig måltidspersonal bristande och vill därför undersöka detta. Vi vill även ta reda på hur ledare i en verksamhet kan påverka motivationen. Med vår kandidatuppsats ville vi undersöka vad som motiverar skolmåltidspersonal till att göra en bra arbetsinsats utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. Frederick Herzberg har genom sin studie tagit fram fem motivationsfaktorer och fem stycken hygienfaktorer, vilka antingen kan bidra till motivation eller förhindra att missnöje uppstår. Det finns olika ledarskapstilar men det som framkommit under vårt arbete är att ledarskapet är som bäst när det är situationsanpassat, vilket betyder att verksamheten och vad som motiverar dess arbetstagare, bestämmer ledarstil. Vår undersökning utfördes i form av en postenkätundersökning till sex skolkök runt om i Sverige. I resultatet framkom att arbetskamrater och uppmuntran från ledaren var bland de främsta faktorerna som bidrog till motivation, medan lön och verksamhetens visioner och mål bidrog till minst motivation. Stressen var oftast hög på arbetsplatserna men en del av respondenterna påpekade att det handlade om positiv stress och utifrån svaren uppfattade vi det som att den var hanterbar. Sammanfattningsvis kom vi fram till att ett situationspassat ledarskap är att föredra samt att det behövs mer forskning om stressens inverkan på personal inom skolmåltidsverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)