Studenternas psykosociala arbetsmiljö-Jämförelse i arbetsform

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

Abstrakt Psykosocial arbetsmiljö Jämförelse i arbetsform Många undersökningar och mycket forskning har skett genom åren då det gäller vår psykosociala arbetsmiljö. De undersökningar och den forskningen som hittills skett ger dock en bild av att dessa främst har inriktat sig på arbetstagare inom olika yrken och branscher. Syftet med denna uppsats är därför att försöka belysa och ge en förståelse kring studenterna situation ur ett helhetsperspektiv då det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Så även hur den psykosociala arbetsmiljön kan påverka oss som individer. Under senare år så har det även skett en förändring inom högskolor och universitet då det gäller val av arbetsform. Studenterna har fått fler möjligheter och alternativ till hur de vill bedriva sina studier, tack vare den utveckling som har skett genom IT. De underlag som har använts och som ligger till grund för att genomföra denna undersökning är delvis Karaseks och Theorells Krav- kontroll och stöd modell, då denna är mest applicerbar på studenternas arbetssituation eftersom deras situation inte är helt olik arbetstagarnas. Samt en enkät som sändes ut till studenterna genom ett bekvämlighetsurval. Analysen och slutsatsen ger en överblick om studenternas uppfattning och förståelse kring begreppet psykosocial arbetsmiljö, den påvisar även hur de till viss del upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen visar på små skillnader mellan grupperna samt arbetsformen, dock inga signifikanta skillnader. Generellt sett så upplever båda grupperna av respondenter (campus-distans) att deras psykosociala arbetsmiljö som god. Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, stress, skillnader i arbetsform, studenter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)