Framtagning av rutiner för enhetlig och  effektiv handläggning : – Förvildade och/eller hemlösa katter i Skåne län

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Ansvaret för djurskyddsfrågor i Sverige flyttades från kommunal nivå till länsstyrelserna i

januari 2009. Arbetsgrupper av djurskyddsinspektörer från kommunerna sattes samman på

länsnivå. Omorganiseringen ledde till ett behov av enhetliga rutiner för att underlätta

samarbetet i och emellan arbetsgrupperna. Djurskydds- och veterinärenheten i Skåne

dokumenterar sina rutiner i så kallade SGV- dokument, vilket betyder Så Gör Vi –dokument.

Syftet med detta arbete var att ta fram ett SGV- dokument innehållande handläggningsrutiner

för ärenden gällande förvildade och/eller hemlösa katter och att ta fram allmänna råd för hur

man på ett bra sätt arbetar fram välgrundade rutindokument. Rapporten inleds med en

beskrivning av arbetet med att ta fram SGV –dokumentet för handläggning av ärenden

gällande förvildade och/eller hemlösa katter.

Sedan följer en allmän beskrivning av hur man bör arbeta för att ta fram välgrundande

rutinrekommendationer, Utmaningen med att skriva bra rutiner som skall resultera i enhetligt

och effektivt arbete är att få med de viktigaste detaljerna utan att för den sakens skull förlora

helheten. Förutom djuret i sig finns det flera olika faktorer som påverkar handläggningen.

Djurägarens insikt och handlingsförmåga är en faktor som i många fall avgörande för hur

ärendet handläggs. Andra faktorer är kostnader, resursåtgång, effektivitet och inspektörens

yrkesroll som myndighetsutövare. Det färdiga rutindokumentet fokuserar på vikten av att ställa

rätt frågor till anmälaren vid mottagandet av anmälan, prioriteringar av anmälningar,

dokumentation av kontrollen och förebyggande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)