Därför blir vissa vloggare framgångsrika på YouTube : En kvalitativ intervjuundersökning om hur YouTube-vloggare formar sitt digitala personliga varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning: Syftet med denna Kandidatuppsats var att undersöka hur YouTube-vloggare attraherar en stor publik med lojala följare. Detta syfte uppnåddes genom att granska vlogg-konsumenters uppfattningar om YouTube-vloggare och deras digitala personliga varumärke. Närmare bestämt undersöktes konsumenternas uppfattningar om vloggarnas trovärdighet, intimitet och autenticitet. Utifrån tidigare forskning identifierade uppsatsen sex teorier eller begrepp som relaterar till vloggares förmåga att attrahera lojala följare. Dessa begrepp är trovärdighet, intimitet, autenticitet, attityd, parasocial interaktion och överlagt beteende. Dessa begrepp kom att fungera som teman för uppsatsens frågeformulär och analys. Intervjusvaren samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex stycken vlogg-konsumenter. Dessa konsumenter kommenterade totalt tolv videoklipp av två kända och två okända svenska livsstilsvloggare. Uppsatsens slutsatser blev att vloggarnas största tillgång var deras personliga individualitet och äkthet. Det visade sig även att vlogg-konsumenternas preferenser för diverse vloggare baserades på konsumenternas kön, socioekonomiska situation och framtidsdrömmar. Det framkom dessutom att de livsstilsvloggare som på ett genuint, ärligt och personligt sätt kunde symbolisera konsumenternas framtidsdrömmar lyckades attrahera en lojal publik. Avslutningsvis konstaterades att forskningen behöver vidareutvecklas inom detta fält.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)