Allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen kan komma med flertalet utmaningar vilka kan påverka sjuksköterskan emotionellt. Sjuksköterskans ansvar innefattas av personcentrerad vård där patientens lidande ska lindras och det kan ställa krav på sjuksköterskan emotionellt. Bland annat för att den egna hälsan ska bevaras för god och säker vård för patienten. Tidigare forskning beskriver de känslor som kan uppstå i vårdandet såsom trötthet, tillfredställelse och kraft, vilka kan bidra till konsekvenser för sjuksköterskan och patienten beroende på hur sjuksköterskan hanterar dessa. Syfte: Att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats där datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerad intervju med fyra allmänsjuksköterskor på ett sjukhus i Mellansverige. Datamaterialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde kraft i vårdandet i det vårdande mötet där sjuksköterskan fick göra skillnad för patienten och att skapa relationer med patienten och anhöriga genom samtal och kontakt. Kraften kunde även upplevas i möjligheten till kontroll genom ett samarbete i teamet och att utvecklas som sjuksköterska. Slutsats: Sjuksköterskan önskar vårda på både ett fysiskt och emotionellt plan och kan behöva verktyg för att hantera utmanande situationer i vårdandet för upplevelsen av kraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)