Innebörden av rättfärdigandegrunden en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. En analys av dess tillämpningsområde och förhållande till angränsande rättfärdigandegrunder

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Området för den direkta beskattningen har påverkats av medlemskapet i EU trots att det är en kompetens som åvilar medlemsstaterna. Det står varje medlemsstat fritt att själv lagstifta kring regler rörande inkomstskatterätten under förutsättning att sådana bestämmelser inte strider mot de fria rörligheterna stadgade i EUF-fördraget. Trots att en nationell inkomstskatteregel strider mot EU-rätten har EU-domstolen slagit fast att den kan accepteras under vissa förutsättningar vilka återfinns i rule of reason-doktrinen. En sådan förutsättning är att bestämmelsen är motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse. Genom sin praxis har EU-domstolen utvecklat ett flertal rättfärdigandegrunder vilka ansetts kunna tjäna detta syfte och således kunna rättfärdiga en inskränkande nationell inkomstskatteregel. Uppsatsen behandlar tre utav de rättfärdigandegrunder EU-domstolen accepterat. Den första rättfärdigandegrunden som analyseras är behovet av att bevara en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten vilken introducerades 2005 i målet Marks & Spencer. Vidare behandlas den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten tillsammans med den skatterättsliga territorialitetsprincipen och skattesystemets inre sammanhang, för att klargöra förhållandet dem emellan och huruvida deras rättsliga innehåll skiljer sig åt eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)