Effektiv kommunikationsstruktur vid intern kommunikation av Corporate Social Responsibility -En fallstudie ur ett medarbetarperspektiv av ett företag inom banksektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Att allt fler ägare och intressenter efterfrågar mer samhällsansvaroch hållbarhetsarbete från företag, medför att företag bör ta hänsyn till detta och integreradessa krav och behov i sin verksamhet. Mycket tid och resurser avsätts ofta på den externakommunikationen av det arbete företagen gör inom CSR och ofta glöms vikten av den internakommunikationen och dess struktur bort. För att ha en fungerande och effektivkommunikationsstruktur blir medarbetarnas uppfattning avseende detta en viktigt del för attuppnå effektiv intern kommunikation.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida den internakommunikationsstrukturen uppfattas som effektiv ur ett medarbetarperspektiv.Avgränsningar: Studien fokuserar på den interna kommunikationen i en verksamhet samtavgränsar sig till kontorsrörelsen inom denna.Metod: En enkätundersökning har legat till grund för studien i uppsatsen, där enkompletterande förstudie i form av två intervjuer gjorts. Empirin har analyserats utifrån detteoretiska ramverket samt framtagen analysmodell.Resultat och slutsatser: Resultatet visar att medan information når ut till berörda parter,finns det brister i valet av kommunikationskanal samt att göra informationen minnesvärd.Den upplevda kunskapsnivån hos medarbetarna är därför relativt låg. Slutsatsen är attkommunikationsstrukturen och faktorerna inom denna har i nuläget en negativ påverkan påde anställdas uppfattningar och därmed på effektiviteten av den interna kommunikationen.Förslag till fortsatt forskning:● En intervjustudie för att få en mer djupgående förståelse för vad som påverkaranställdas intresse, engagemang och förståelse.● Genomföra liknande eller samma studie i andra kontext för att undersöka skillnadermellan olika kontext och kommunikationsstrukturer.● Undersöka vilken påverkan ett företags storlek har på kommunikationsstrukturen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)