Förpackningens betydelse : En kvantitativ studie om en förpacknings påverkan på konsumenters köpvilja beroende på färg och form

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Förpackningens betydelse - En kvantitativ studie om en förpacknings påverkan på konsumenters köpvilja beroende på färg och form Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i huvudområdet företagsekonomi. Författare: Lovisa Kallsen Lannerbäck & Fana Hakobian Handledare: Patrik Sörqvist Datum: 2021 - maj Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kombinationen av designelementen färg och form kan påverka konsumenters köpvilja. Metod: Studien antar ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. Studien har vidare en kvantitativ strategi och en kvasiexperimentell design. Data har samlats in genom en enkät och har analyserats i statistikprogrammet SPSS.  Resultat & slutsats: Resultatet har visat att det finns en statistisk säkerställd interaktion mellan färg, form och köpvilja. Resultatet har även påvisat att könsidentitet har en effekt på orsakssambandet men inte ålder. Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit till det empiriska material som finns gällande preferenser för färg och form, hur färger och former av en förpackning interagerar med varandra samt hur de påverkar konsumenters köpvilja Förslag till fortsatt forskning: Forskning om preferensskillnader mellan olika åldrar, främst för form. Genomföra en liknande studie som inkluderar frågor som tar reda på vilka känslor/tankar respondenterna får från olika stimuli. Eventuellt genomföra en liknande studie men med utökade variabler eller andra variabler helt och hållet. Nyckelord: Förpackning, förpackningsdesign,  konsumentbeteende, köpvilja

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)