”I DET HÄR LÄGET ÄR JAG SÅ OTROLIGT VIKTIG FÖR HENNE OCH DET FÅR JAG EN KICK AV” En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Fredrica Olsson; [2017-10-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vårterminen 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 66Antal ord: 20 050Nyckelord: Faderskap, podcast, populärkultur, livsstilsmedier, diskurs, hegemoniskmaskulinitet, barnorienterad maskulinitet, kritisk diskursanalys, Fairclough, representation, identitet, ideologi, Alex och SiggeSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur faderskapet konstrueras i Sveriges största livsstilspodcast.Teori: Faircloughs kritiska diskursanalys som teori, begreppen populärkultur och livsstilsmedier,hegemonisk maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet.Metod: Utvalda delar av Faircloughs kritiska diskursanalys.Material: Vid analysprocessens första steg: 63 utvalda podcastavsnitt av Alex och Sigges podcast.Vid analysprocessens andra steg: sex segment från sex av dessa 63 avsnitt.Resultat: Studiens resultat visar sex återkommande diskursiva teman: Det självbekräftande faderskapet, Det ångestfyllda faderskapet, Det begränsande faderskapet, Faderskapet som meningen med livet, Det känslomässigt empatiska faderskapet (barnperspektivet) samt Faderskapet som humor och underhållning.Alex Schulman och Sigge Eklund framstår som osäkra, ansvarstagande och känslosammapappor. Osäkerheten är tydlig när de talar om det egna faderskapet. Sigge Eklund uttrycker sin osäkerhet genom en ambivalens inför papparollen. Alex Schulmans osäkerhet handlar snarare om hur han ska räcka till som pappa. Undantagsvis tillskriver de sig båda säkra identiteter när de talar om allmänna föreställningar kring bra och dåligt faderskap. Vidare konstruerar båda sig själva som emotionella samt ansvarstagande pappor, främst gällande barnens känslor. Faderskapet beskrivs oftast utifrån känslomässiga upplevelser, snarare än utifrån praktiska handlingar. Språket är vardagligt och informellt vilket skapar en bild av Alex Schulman och Sigge Eklund som ”vanliga” människor.Alex Schulman och Sigge Eklund anser att ett bra faderskap innebär att värna om barnensintegritet, sätta gränser, ge villkorslös kärlek samt utsätta barnen för tråkiga saker. Ett dåligtfaderskap innebär att inte kunna identifiera sig med papparollen, att använda faderskapet försjälvbekräftelse samt att ständigt skydda sina barn från negativa upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)