Integrering av hållbarhetsstyrning i fastighetsbranschen - en branschstudie av sex stora fastighetsbolag i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Integrering av hållbarhetsstyrning i fastighetsbranschen - En branschstudie av sex stora fastighetsbolag i Sverige Seminariedatum: 2 juni 2023 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp Författare: Thea Helander, Elias Thor och Emilia Werner Handledare: Elin Funck Nyckelord: hållbarhet, ekonomistyrning, fastighetsbranschen, Management Control Package, isomorfismer Forskningsfråga: Hur arbetar fastighetsbolag med integrering av hållbarhet i sin interna styrning och hur kan hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen förklaras? Syfte: I denna studie är syftet att undersöka hur stora svenska fastighetsbolag arbetar med att integrera hållbarhet i sin interna styrning. Vidare ämnar studien att undersöka hur arbetet i branschen kan förklaras. Metod: Studien är en kvalitativ branschstudie av sex stora fastighetsbolag i Sverige. Primärdatan består av semi-strukturerade intervjuer som komplementeras av information från årsredovisningar och hållbarhetsredovinsingar. Teoretiska perspektiv: Management Control Package, Institutionell teori Resultat: Resultaten av studien visar att samtliga fastighetsbolag har liknande hållbarhetsstyrning och använder sig av samtliga styrmedel i MCP. Vidare visar resultatet att likheterna bland företagen kan förklaras av regelverk som följs, samarbetsvilja, inspirationstagande och kunskapsspridning i branschen Slutsats: Utifrån resultat och analys dras slutsatsen att samtliga bolag fokuserar på formella och icke formella och att val av metoder grundar sig i effektivitet baserat på organisatorisk kontext. Branschen karaktäriseras av en stark intern vilja av att frivilligt samarbeta och utveckla hållbarhetsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)