Strejker i migrationens tidsålder : Strejker och migration i den norrländska trävaruindustrin, 1879-1908

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks sambandet mellan strejknederlag och migration, ett ämne somstuderats av historiker tidigare men som inte gett ett entydigt svar. Uppsatsens undersökningavgränsas till den norrländska sågverksindustrin 1879-1908. Förutom att tidsperioden innefattarutvandringstiden motiveras avgränsningen med norrlandskustens tidiga industrialisering.Med hjälp av materialet prövas grundhypotesen, det vill säga om det existerade ett sambandetmellan strejknederlag och migration. För att reda ut hur man ska se på sambandet mellanstrejknederlag har också tre hypoteser som kommer ur tidigare litteratur valts ut för att prövas. Denförsta hypotesen föreslogs av Lars-Göran Tedebrand och går ut på att graden av repressalier motstrejkdeltagarna avgjorde hur omfattande utvandringen efter strejk var. Den andra hypotesenhärrör ur Brinley Thomas cykelteori, och går ut på att migration under utvandringstiden avgjordesav motsatta konjunkturcykler på båda sidorna av Atlanten. Den tredje hypotesen föreslogs av Nils-Gustav Hildeman och går ut på att när strejknederlag ledde till emigration utlöste dettakedjereaktioner och fick arbetare på andra orter att emigrera.Resultatet visar att det fanns ett samband mellan strejknederlag och migration. När ettstrejknederlag ägt rum ökade utflyttningen från strejkorten i samtliga fall. Jag finner stöd för bådecykelhypotesen och Tedebrands hypotes om repressalier. I mindre utsträckning stödjer ocksåuppsatsens resultat Hildemans hypotes om kedjereaktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)