Motivationsfrämjande : - en kvalitativ undersökning om ledares tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar som kan leda till motivation hos medarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Sammanfattning:

Medarbetarna inom en organisation har en betydelsefull roll för verksamhetens utveckling och ledarna har en viktig funktion genom att de i stor utsträckning kan påverka medarbetarna. Syftet med vår undersökning var att fokusera på ledare inom IKEA AB och beskriva hur de arbetar utifrån strategin ”IKEA AB in change” för att skapa förutsättningar som ökar medarbetarnas motivation i arbetet. Vi inriktade oss på motivationsskapande inom områdena ledarskap, kommunikation och kompetens. Studien grundade sig på sammanlagt nio semistrukturerade intervjuer med ledare, HR-manager och fackordförande inom IKEA AB. Resultatet från vår studie visade på att de intervjuade ledarna överlag var duktiga på att skapa förutsättningar som leder till motivation hos medarbetarna och ingen utmärkte sig på ett speciellt vis utan de arbetade ganska likvärdigt. Det framkom bland annat att den demokratiska ledarstilen var den som tycktes användas av ledarna, att de försökte skapa en trygg miljö för medarbetarna genom att ge dem stöd och hjälp samt att medarbetarna sades ha stora chanser att påverka sin arbetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)