Tillfälligt sammanstatt och samtidigt interoperabelt och robust : Ledningssystemets dilemma

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Ledningssystemområdet genomgår stora förändringar med anledning av Försvarsmaktens strategiska inriktning att skapa flexibla, tillgängliga och stående krigsförband. Inriktningen innebär en utmaning inom ledningssystemområdet då den medför ett tydligare krav än tidigare på att ledningsmateriel, teknik och personal är ständigt uppfyllda i samtliga krigsförband.

Modulära enheter och förband som på ett flexibelt sätt skall kunna sättas samman till stridsgrupper skapar vid varje tillfälle ett behov av att designa operationen med dess ledningssystem. Ett ledningsstödsystem vars övergripande syfte är att stödja chefers utövande av ledning, det vill säga att tillgodose ledningsbehoven. Denna studie analyserar hur Försvarsmaktens strategiska inriktning påverkar ledningssystem- och ledningsstödsystemområdet, vid en insats med tillfälligt sammansatta förband på operativ och högre taktisk nivå.

Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som är centrala för effektiv ledning vid en gemensam operation.

Studien menar att de centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation härrör sig till analys av: aktuell verksamhet och dess specifika behov, operationskonst och taktik, vald organisations behov och sammansättning. Analysen resulterar i specifika ledningsbehov och metodanpassningar. Enligt studien är följande faktorer centrala vid ledning av en gemensam operation:

 Under planering; utgående från den specifika verksamhetsens behov är det centralt att genomföra en operativ design av det yttre systemet (förbanden) och det inre systemet (ledningssystemet).

 Under genomförandet; skall operationskonst och taktik möjliggöra effekt genom manöverkrigföring och den indirekta metoden. Det är därför centralt att Ledningsprocessens metod byggs på återkoppling.

För ledningssystemet är ledningsbehoven centrala både under planering och genomförande. För att ledningssystemchefen skall kunna understödja en gemensam operation redovisas, utgående från de centrala faktorerna, sex principer för ledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)