Självständiga riktningar mot gemensamma mål

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en multidivisionell organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av Bonnier Books med avgränsas till tre dotterbolag, där insamlingen av empiri gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. Sammanlagt har nio intervjuer gjorts, varav sju gjordes i form av digitala videosamtal och två stycken via mail. Teoretiska perspektiv: Det övergripande teoretiska ramverket som studien baseras på är dynamiska kapabiliteter . Framstående tidigare forskning inom teorin diskuterar dock sparsamt den inverkan som den multidivisionella organisationsstrukturer har på ett företags dynamiska kapabiliteter. Empiri : Denna studie ämnar undersöka empiriskt insamlat material från Bonnier Books, samt de tre svenska dotterbolagen BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen och dess arbete med dynamiska kapabiliteter. Slutsats: Studien slutsatsen är att en multidivisionell organisationsstruktur i första hand stärker ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)