Meningsfull fritid för alla?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att öka kunskap och förståelse för hur tolkningen av begreppet meningsfull fritid kan inverka på undervisningen i fritidshemmet. Med vår studie vill vi undersöka om det finns skillnader och/eller likheter i hur personer som arbetar i fritidshemsverksamheter tolkar begreppet meningsfull fritid i relation till sin yrkesroll. Vi vill också undersöka hur personalen tolkar eleverna förståelse av begreppet, samt vad de tror menas med begreppet där det står skrivet i Läroplanen för grundskolan, förskolan och för fritidshemmet. Fritidshemsverksamheterna vi har valt att fokusera på är grundskola, grundsärskola och särskild undervisningsgrupp (SU-grupp). Vår utgångspunkt för detta examensarbete är frågorna; Hur tolkas begreppet meningsfull fritid av personal i de olika verksamheterna grundskola, grundsärskola och SU-grupp? Vad finns det för likheter och/eller skillnader mellan tolkningen av begreppet i de olika fritidshemsverksamheterna? Tolkas begreppet meningsfull fritid på olika sätt av personalen med varierande utbildningsnivå? Materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och i vår analys av dessa identifierades olika kategoriserande teman: läroplanen, meningsfull fritid samt verksamhetens kvalitet. Som teoretisk grund för vår förståelse av materialet har vi använt Johanssons (2003) och Ljusbergs (2017) teorier om barnperspektiv och barns perspektiv samt Haglunds (2009) kritiska diskursteorier om hur begreppet fritid kan tolkas och göras. Tidigare forskning visar att undervisningen i fritidshemmet bör baseras på elevernas behov och intresse, erbjuda valmöjligheter samt bygga på social interaktion, frivillighet och glädje för att eleverna ska uppleva den som meningsfull. Detta examensarbete visar på skillnader och likheter i tolkning och skapandet av meningsfull fritid, mellan personal med och utan pedagogisk högskoleexamen samt mellan de olika fritidshemsverksamheterna i grundskola, grundsärskola och SU-grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)