Implementering av Robotic Process Automation : En studie om hantering av utmaningar i samband med interaktion mellan lightweight IT och heavyweight IT

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Dagens konkurrenskraftiga företagsvärld ställer höga krav på organisationers effektivitet i många processer. Automatisering av arbetsuppgifter är nödvändigt för att uppfylla det behov av frekvent uppdaterad data som idag är ett faktum. Organisationers processer blir därför allt mer komplexa och automatiserade transaktioner, big data och realtidsapplikationer blir allt vanligare. Traditionell informationsteknologi (IT) även kallat heavyweight IT, räcker inte längre till för att hantera den konstant ökande komplexiteten i olika processer. Användandet av lightweight IT så som personliga applikationer, plattformar och enheter i arbetet är istället trenden som vuxit fram för att ge användare det stöd som krävs. Ett exempel på lightweight IT är Robotic Process Automation (RPA). RPA är ett nytt fenomen som endast interagerar med övriga system snarare än att integreras. Implementering av denna typ av IT innebär utmaningar för organisationer då sådana projekt inte kan behandlas som traditionella systemimplementationer. I denna studie har kvalitativa undersökningsmetoder använts där två projekt har studerats med hjälp av intervjuer. Syftet med denna studien är att kartlägga samspelet mellan RPA och organisationers övriga system för att identifiera de utmaningar som medförs av det delade synsättet på interaktion och integration. Genom litteraturstudien kunde tre huvudsakliga skillnader mellan interaktion och integration identifieras där utmaningar kan uppstå vilka kunde ligga till grund för den empiriska undersökningen. Slutsatsen innehåller sedan tre riktlinjer för hur organisationer kan hantera de identifierade utmaningarna. Riktlinjerna riktas till både beställare och konsultanter av RPA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)