Det var inte jag! En analys av pedagogers upplevelser och erfarenheter kring sin roll i barns konflikter i förskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Matilda Gren; [2015]

Nyckelord: Konflikthantering; kommunikation; samarbetsklimat; ;

Sammanfattning: AbstractSyftet med denna studie är att får insyn i hur pedagoger upplever sin egen roll i konfliktersom uppstår mellan barn i förskolan. Studiens analys utgår från det empiriska material somsamlats in från de tre fokusintervjuer vi gjort med förskollärare. Studien utgår från densociokulturella teorin. Vi vill med våra intervjuer ta del av hur pedagogerna ser påkonflikter. Samt hur de ser på sin egen roll i konflikter som uppstår mellan barnen iförskolan. Med stöd av valda teorier och konfliktmodeller, samt tidigare forskning inomfältet har vi analyserat det empiriska materialet.Utifrån resultatet av denna analys kan vi se att det finns olika tillvägagångssätt vilkapedagogerna använders sig av för att hantera konflikter. Hur de ser på sin roll i konfliktermellan barn varierar, bland annat beroende på hur konfliktsituationen ser ut, vilka barn somär inblandade samt deras ålder och språkliga utveckling. Vi har kommit fram till två merframträdande roller som pedagogerna tar i konfliktsituationer mellan barnen i verksamheten.Pedagogerna talar också om omständigheter i förskolan som gör det svårt för dem att utförasitt uppdrag så som de önskar. Svårigheterna som pedagogerna talar om är framföralltrelaterade till tidsbrist och de stora barngrupperna. Pedagogernas roll i barnens konfliktersamt hur den påverkar barnens möjlighet att själva vara en del av sin egen konflikhanteringproblematiseras och diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)