Framtida Förändringar av Förbrukningsmönster för Fjärrvärmeabonnenter

Detta är en Master-uppsats från KTH/Energiteknik

Författare: Arturas Daugela; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fjärrvärme är ett populärt system för att förse Nordeuropas städer med värme. Stockholm har det största fjärrvärmenätet. Staden är ett intressant område på grund av många FV-bolag samt samarbete mellan dessa. Syftet med denna rapport är att analysera hur värme- och effektbehovet förändras för Norrenergi AB:s kunder, analysera vilka drivkrafter som finns, samt hur effekt och energiförbrukningen kommer att se ut i framtiden. Diskussion förs också om val av nyckeltal för analysen. Studien avgränsas till att använda timmdata för 1217 fastigheter mellan åren 2000 och 2016. Norrenergis fjärrvärmesystem beskrivs i detalj, och databasmjukvara från Microsoft används för framtagning av resultat. Energideklarationer från Boverket används för area- samt byggårsdata. Urvalet bedöms representativt för populationen och har liknande andelar av anläggningstyp samt byggår. SMHI:s normeringsmetod med graddagar används för normalårskorrigering. Val av nyckeltal är: energi/effekt per kvadratmeter, energi/effektsignatur, peak effekt med dimensionerande utetemperatur vid -18 grader Celsius, utnyttjningstid i timmar per år, brytpunkt och dygnsmedeleffekt. Ickelinjär regressionsanalys används vid framtagning av energisignaturernas brytpunkt, d.v.s. övergången till en bottenförbrukning för en medelfastighet. Väldigt aggregerade data används vid analys av resultat: medelfastigheter av alla Norrenergis kunder per år, per anläggningstyp. Resultaten är: • Linjernas energisignaturslutning för flerbostadshus är brantare än för lokaler, -1.22 respektive -1.14. • Basförbrukningen är större för flerbostadshus än för lokaler. 1.56 respektive 4.2 W/m2 . • Flerbostadshus övergår senare till en bottenförbrukning än lokaler. Vid 16,1 grader Celsius respektive 14.8 grader Celsius. • Lokaler har haft en högre grad av energieffektivisering än flerbostadshus, men effektiviseringen avtar. Energieffektivisering för flerbostadshus har varit liten jämfört med lokaler. • Argument görs att energieffektiviseringen beror mer på renoveringar än nytillkomna och mer effektiva fastigheter i Norrenergi kundnät. Argument görs också att incitament och motiv för energieffektivisering är idag mycket större för lokaler än flerbostadshus. • De förda hypoteserna stämmer delvis. Energiförbrukningen har minskat, men effektbehovet har också minskat. Valde nyckeltal bedöms som tillräckliga, men analys av peak effektstorlek samt frekvens rekommenderas för framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)