I arbetet med konflikthantering, så måste man gå tillsammans! : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med konflikthantering mellan barn i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Vi vill med detta examensarbete fördjupa kunskapen om vilka arbetssätt förskollärare använder sig av i konflikthantering mellan barn i förskolan. Vi undersöker vilka arbetssätt förskollärare använder sig av, samt vilken kunskap de anser sig besitta inom detta ämne. Arbetet utgår från en kvalitativ intervjustudie där fem stycken verksamma förskollärare intervjuas, som är relevant utifrån det vi vill undersöka. Resultatet visar att konflikthantering är en stor del för barns utveckling och lärande. Det framkommer även strategier som kan vara fördelaktiga för förskollärare att använda sig av i förskolan. Både i förebyggande syfte och även i konflikters uppkomst. Slutligen så presenteras förskollärares upplevda svårigheter i arbetet med konflikthantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)