Effekter av Sarbanes-Oxely Act En studie av kostnad och nytta med fokus på intern kontroll och företagsförtroende

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Bo Liedén; Gudrun Frykmer; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problembakgrund: Uppsatsen behandlar den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act Sec. 404 som behandlar företagens internkontroll. Lagen tillkom år 2002 med anledning av de föregående årens många redovisningsskandaler med syftet att återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden. Sarbanes-Oxley Act tillämpas även extraterritoriellt, vilket medför att den även gäller för vissa företag i Sverige. Amerikanska företag förväntades var färdiga med sin anpassning redan november 2004, medan utländska företag har fått en respittid till 2005 innan de förväntas uppfylla de krav som lagen ställer. Därmed är de berörda företagen mitt uppe i sin anpassning till Sarbanes-Oxley Act och området är tämligen nytt för alla. Vilka konsekvenser företagets anpassning till lagen medför för de berörda parterna är av samma anledning inte helt känd. Syfte: Uppsatsens övergripande syfte var att utröna förväntade effekter av Sarbanes-Oxley Act Sec. 404 för berörda svenska företag med fokus på intern kontroll ur ett kostnads - och nyttaperspektiv. Vidare var uppsatsens syfte att närmare undersöka aspekten företagsförtroende med koppling till Sarbanes-Oxley Act Sec. 404. Avgränsningar: Avgränsningar som gjordes var att endast undersöka den del av Sarbanes-Oxley Act som omfattar intern kontroll. Vidare avgränsar sig empiriska studien till att omfatta endast svenska företag. Undersökningen omfattar heller inte samtliga berörda företag, utan ett begränsat urval. Metod: Uppsatsens metod bestod av att med ett hermeneutiskt synsätt genomföra en kvalitativ studie. Det genomfördes nio intervjuer med representanter för företag som direkt berörs av Sarbanes-Oxley Act Sec. 404, samt med revisorer och bankanställda. Resultat och slutsatser: Studien visar att det finns ett antal effekter i form av fördelar och nackdelar förknippade med Sarbanes-Oxley Act. Kostnaden och nyttan för de berörda intressentgrupperna var av olika karaktär. I studien framkom bland annat att Sarbanes-Oxley Act Sec. 404 väntas få en positiv inverkan på företagens förtroende, samt att investerarnas nytta med införandet av lagen är stor. Företagen som utför anpassningen har stora så väl direkta som indirekta kostnader för anpassningen. Det finns ett antal faktorer som talar för att Sarbanes-Oxley Act Sec. 404, rätt förvaltat av företagen, kommer att kunna bidra med framtida ökad effektivitet i företaget och därmed möjlighet till värdeskapande. Farhågor framkom dock om att det finns en risk att fel förvaltat kan företagets administrativa börda blir stor, fokusen från verksamheten tappas och effektiviteten i företaget därmed minska. Förslag till fortsatt forskning: Företagen är idag mitt uppe i sin implementering av Sarbanes- Oxley Act och vi föreslår som framtida forskningsområde att utvärdera utfallet av lagen om ett antal år. Alternativt kan en annan del av lagen undersökas än Sec. 404 och även där kan förtroendeaspekten tänkas appliceras. Vidare kan en jämförelsestudie genomföras mellan olika företags sätt att hantera deras långsiktigt bestående Sarbanes-Oxley åtagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)