By the way, how is your sex life? : Sjuksköterskors arbete rörande sexuell hälsa – en kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuell hälsa existerar och är essentiell för människor genom livscykeln. Människors sexuella hälsa kan påverkas av sjukdomar, medicinering eller kroppslig funktion. Sjuksköterskor bär en viktig roll i att främja, det patienter upplever som sexuell hälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienters sexuella hälsa. Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med en induktiv ansats som har genomförts utifrån tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två huvudteman och sex subteman har identifierats utifrån resultatet. Det första huvudtemat innefattar hur miljön på arbetsplatsen kan påverka sjuksköterskors arbete, så som tillgång till enskildhet för samtal. Sjuksköterskor uppger att de inte prioriterar patienters sexuella hälsa på grund av bland annat tidsbrist. Även hur sjuksköterskors kunskaper och färdigheter påverkar deras arbete. Det andra huvudtemat innefattar hur sjuksköterskors personliga åsikter påverkar samtal med patienter. Resultatet visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar och attityder om vem sexualiteten tillhör. Slutsats: Kunskap och utbildning har stor betydelse för att sjuksköterskor ska känna sig bekväma med att arbete med patienters sexuell hälsa. Trots låg prioritering så anser ändå sjuksköterskor att patienters sexuella hälsa är viktig. Det hälsofrämjande arbetet blir hotat av sjuksköterskornas förutfattade meningar och attityder kring sexuell hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)