Intern rörlighet : en kvalitativ studie av individens inställning till möjligheter och hinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap

Författare: Karin Johansson; Ingela Ohlson; [2006]

Nyckelord: Intern rörlighet; Fokusgrupper;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Vi fick i uppdrag av Sjöfartsverket att undersöka möjligheter och hinder för intern rörlighet i organisationen. Syftet med denna C-uppsats var att undersöka vad som påverkar individens vilja till intern rörlighet, ett område som var relativt outforskat. Genom en kvalitativ studie med ett induktivt angreppssätt har vi med hjälp av tre fokusgrupper undersökt medarbetarnas uppfattning om detta.

Resultatet visar att individuella olikheter som familjeförhållanden och inställning påverkar viljan till intern rörlighet. Det finns ett revirtänkande i organisationen som resulterar i arbetsgrupper med stark sammanhållning, och ett vi och dom-tänkande som hindrar den interna rörligheten. Även organisationsstrukturen innebär vissa hinder för rörligheten. Medarbetarna saknar delvis stöd till individuell utveckling. Det finns också en önskan om en mer flexibel utformning av tjänster och om en ökad flexibilitet när det gäller möjligheter till distansarbete. Möjligheterna till kompetensutveckling anses ojämnt fördelade, och lönen är en viktig faktor för att få medarbetarna att byta arbete.

Vår slutsats är att det finns goda möjligheter och en stor potential att förändra den interna rörligheten i organisationen. Individen har en uttalad vilja till förändring och en önskan att minska revirtänkandet för att få en större inblick i varandras områden. Genom att ta hänsyn till medarbetarnas olika individuella förutsättningar och organisationens specifika karaktär finns stora möjligheter att lyckas med att förändra den interna rörligheten i önskad riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)