Stunden med hunden: En kvalitativ studie kring några lärares och specialpedagogers uppfattningar om sociala tjänstehundar i skolverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Christina Olsson; Marie Palm; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractSyfteSyftet med studien var att undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar rörande organisation och användande av sociala tjänstehundar för elever i behov av särskilt stöd, utifrån grund- och grundsärskolans uppdrag.Teori Kunskapssynen i studien kopplas till det sociokulturella perspektivet. Människan är en aktivt handlande person och kunskap uppstår i samverkan med andra när eleven strävar mot ett visst mål. Gällande pedagogik och specialpedagogik utgår studien från det relationella perspektivet. Vid skolproblem söks svaret i mötet med eleven och den kringliggande miljön.MetodStudien bygger på en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. Semistrukturerade intervjuer, vilka föregicks av observationer, genomfördes med fyra lärare och två specialpedagoger i fyra olika kommuner i södra och västra Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades med utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln. ResultatUtifrån studiens syfte redovisas dess resultat och presenteras utifrån teman och underrubriker. Det är tydligt att alla besökta kommuner och skolor arbetar för att hitta lösningar anpassade för elevers olika behov och förutsättningar i såväl grund- som grundsärskola. Lärarna har getts stöd och möjlighet att använda sina frirum när det gäller att utforma hundteamens insatser som en extra anpassning för elever i behov av särskilt stöd. Den sociala tjänstehunden bidrar till elevernas situerade lärande. Utifrån samtliga intervjuer framkommer en samstämmighet i det att det är svårt att separera den sociala tjänstehundens inverkan på elevers lärande från dess påverkan på elevers välmående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)